Chính sách Quyền Riêng Tư


Chiếu theo Bộ luật Chính phủ điều 11019.9, tất cả các sở và các cơ quan thuộc Tiểu Bang California sẽ ban hành và duy trì một chính sách quyền riêng tư lâu dài, tuân thủ triệt để Đạo luật Thực hành Thông tin 1977 (Bộ luật Dân sự điều 1798 và tiếp theo) bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn ở, các nguyên tắc sau:

  • (a) Thông tin nhận diện cá nhân chỉ có thể lấy được thông qua các phương tiện hợp pháp.
  • (b) Các mục đích mà theo đó dữ liệu nhận diện cá nhân được thu thập phải được nêu rõ vào hoặc trước thời điểm thu thập, và bất cứ việc sử dụng dữ liệu này sau đó phải bị giới hạn và phù hợp với việc thực hiện các mục đích đã được nêu rõ từ trước.
  • (c) Dữ liệu cá nhân có thể không được tiết lộ, chuẩn bị sẵn, hoặc được sử dụng cho một mục đích nào đó khác với những mục đích đã được nêu rõ, trừ khi được sự chấp thuận của chủ thể của dữ liệu đó, hoặc khi được yêu cầu bởi luật pháp hay quy định.
  • (d) Dữ liệu cá nhân thu thập được phải liên quan đến mục đích mà theo đó dữ liệu này cần đến.
  • (e) Các phương tiện chung mà qua đó dữ liệu cá nhân được bảo vệ để khỏi bị mất, bị truy cập, sử dụng, chỉnh sửa trái phép, hoặc bị tiết lộ sẽ được đăng tải, trừ phi việc tiết lộ các phương tiện chung này làm tổn hại đến các mục tiêu của các cơ quan hợp pháp hoặc các mục đích thực thi pháp luật.

Mỗi sở phải thực hiện chính sách quyền riêng tư này bằng cách:

  • Chỉ định vị trí nào trong sở hoặc cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện và tuân thủ triệt để chính sách quyền riêng tư này;
  • Đăng nổi bật chính sách này trong các văn phòng và trên các trang web của mình, nếu có;
  • Phân phát chính sách này tới từng nhân viên và các nhà thầu được truy cập vào dữ liệu cá nhân;
  • Tuân thủ Đạo luật Thực hành Thông tin (Bộ Luật Dân Sự Điều 1798 và tiếp theo); Đạo luật Hồ sơ Công (Bộ Luật Chính Phủ Điều 6250 và tiếp theo); Bộ Luật Chính Phủ Điều 11015.5, và tất cả các luật khác liên quan đến bảo mật thông tin;
  • ‏‏‏‎Sử dụng các phương tiện thích hợp để thực hiện thành công và tuân thủ triệt để chính sách quyền riêng tư này.