Ajax-loader-whitebg
Skip Navigation
image

KIỂM SOÁT HỘ TỊCH CÁ NHÂN

Chương trình California Lifeline kiểm soát lí lịch cá nhân của quí vị(PI) những điều mà người nộp đơn và tham gia nộp cho nhà quản lí chương trình California Lifeline để biết là nếu những lí lịch nộp sẽ trùng với căn cước. Cá nhân có thể bị trừng phạt cho việc man khai hộ tịch khi làm đơn đăng kí hay đơn gia hạn.

Khi Nhà Quản ly’ California Lifeline không thể xét được nguồn gốc thực giấy tờ nộp, chương trình California Lifeline sẽ yêu cầu người nộp đơn hoặc tham gia cung cấp thêm giấy tờ như là mẫu Căn cước nguyên thủy ID Authentication một bản sao hay nhiều hơn của giấy tờ có thể chấp nhận được về giấy hộ tich.

Thẻ căn cước chứng minh phải có hình, trùng với ít nhất là hai chi tiết cá nhân (ví dụ, tên, địa chỉ dịch vụ, ngày sinh, và 4 số chót an sinh xã hội), điều mà đã được cung cấp cho nhà quản ly' California Lifeline bởi khách hàng, phải cập nhật, phải viết rõ ràng, và phải là một trong những giấy chứng minh liệt kê dưới đây:

Giấy tờ hộ thân chấp nhận là:

 • Bằng lái xe Hoa Ky`
 • Bằng quốc tịch Hoa Ky`
 • Giấy chứng minh vào quốc tịch Hoa Ky`
 • Giấy Thông hành Hoa Ky`/v ùng thuộc địa Hoa Ky`
 • Giấy thông Hành ngoại quốc
 • Chính phủ Hoa-Ky`, Quân đội, Tiểu Bang, hay là căn cước của Bộ Lạc, giấy có Ngày Tháng Năm sanh và/ hoặc là số An Sinh Xã Hội và / hoặc là số căn cước Bộ Lạc
 • Common Access Card (Chỉ cấp cho quân nhân tại ngũ hoặc quân nhân dự bị tại ngũ hoặc được chọn tại ngũ dự bị)
 • Căn cước Quân nhân Hoa ky` (tại ngũ hay dự bị, gia đình của quân nhân, hưu trí, giải ngũ từ quân đội, quân y / tôn giáo của quân đội
 • Northern Mariana Card
 • Thẻ thường trú
 • Thẻ Ngoại nhân thường trú
 • Thẻ thường trú Re-entry permit
 • Thẻ Temporary Resident Identification
 • Thẻ Employment Authorization
 • Giấy của Sứ Quán Mễ Tây Cơ (Thẻ Hộ Thân của Sứ Quán Mễ Tây Cơ - năm 2006, 2015, 2016 and những thẻ có hiệu lực về sau)


Người xử dụng phải nộp cho Nhà Quản Ly’ Chương trình California Lifeline cả hai đầy đủ có chữ ky’ của mẫu đơn ID Authentication và bản sao của giấy tờ hộ thân đúng ngày hết hạn có trong đơn.

Xin vui lòng nhớ là chỉ có những Thẻ căn cước chứng minh sau đây được cấp bởi một cơ quan của chính quyền là được nhà quản ly' California Lifeline công nhận (ngoại trừ Căn cước Quân đội and Căn cước cung cấp bởi Bộ Lạc)

Sau đây là các loại căn cước chứng minh được cấp bởi một cơ quan của chính quYền haY thực thể chứng minh là KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN:

 • Căn cước Tù Nhân
 • Căn cước Nhân viên
 • Căn cước Học sinh Sinh Viên


Nhà Quản Ly' California Lifeline từ chối người tham gia vào chương trình nếu khách hàng không thông qua duyệt xét Căn cước chứng minh. Một khách hàng có thể không thông qua duyệt xét căn cước chứng minh vì những ly' do sau đây:

 1. Không thể chứng minh bản sắc cá nhân của khách hàng dùng những dữ kiện đã được cung cấp bởi nhà quản ly' California Lifeline;
 2. giấy Thẻ căn cước chứng minh cá nhân cung cấp không trùng với khách hàng
 3. Thẻ căn cước chứng minh cá nhân cung cấp bởi khách hàng không có liệt kê dưới danh sách là những loại giấy chứng minh được chấp nhận; và
 4. nhà quản ly' California Lifeline không có bằng cớ là mẫu Chứng thực cá nhân là thẻ căn cước chứng minh cá nhân đã nộp vào.


Nhà quản l California Lifeline sẽ gửi thông báo hội đủ điều kiện đến người nộp đơn hoặc người tham gia.


CHỈ CÓ MỘT GIẢM GIÁ CALIFORNIA CHO MỖI HỘ GIA ĐÌNH

Rất quan trọng mà nhớ rằng chỉ có một giãm giá điện thoại cho mỗi hộ gia đình được chấp nhân. Chương trình giảm giá California Lifeline chỉ có thể cho nơi đang cư ngụ chính của một cá nhân. Mỗi cá nhân chỉ có thể có một địa chỉ cư ngụ chính.

Mỗi hộ gia đình phải chọn giảm giá hoặc là cho điện thoại nhà hoặc cho điện thoại di động. Hộ gia đình không thể nhận giãm giá từ nhiều hãng điện thoại khác nhau. Hộ gia đình không tuân theo lệ một giãm giá cho mỗi gia đình sẽ bị mất giảm giá, và có thể bị buộc tội bởi chính phủ Hoa ky`. Nhận nhiều giãm giá điện thoại là phạm luật của chương trình.

Hình phạt cho việc vi phạm điều lệ của chương trình California Lifeline có thể bao gồm tù tội, mất giảm giá, phạt tiền, và bị cấm tham gia chương trình California lifeline. Chương trình California Lifeline có thể đòi lại tiền của giảm giá mà đã nhận không đúng từ chương trình.