Có hai giảm giá chính Lifeline phổ dịch vụ điện thoại ở California. Có giảm giá từ chương trình California LifeLine (California LifeLine) và từ chương trình Lifeline liên bang (Lifeline liên bang). Tất cả các hộ gia đình đủ tiêu chuẩn California có thể tận dụng các chương trình giảm giá điện thoại để giúp hạ thấp chi phí của hóa đơn điện thoại của họ. Hành Chánh California LifeLine hành cả hai chương trình California LifeLine và chương trình Lifeline liên bang.

Chỉ có một giảm giá cho mỗi hộ gia đình cho mỗi địa chỉ cư trú được phép (ngoại trừ máy đánh chữ cho khuyến thính and tàn tật cho những ai tham gia chương trình Telecommunications) . Mỗi hộ gia đình phải lựa chọn để có được giảm giá hoặc một điện thoại nhà hoặc trên điện thoại di động, nhưng không trên cả hai. Hộ gia đình không thể có được giảm giá từ nhiều công ty điện thoại. Hộ gia đình không theo một quy tắc giảm giá cho mỗi hộ gia đình sẽ bị mất giảm giá của họ.

California LifeLine
 • Phẳng tỷ lệ chiết khấu dịch vụ hàng tháng = lên đến 13.75 $ *
 • Hàng tháng đo tỷ lệ chiết khấu dịch vụ = lên đến 13.75 $ *
 • Điện thoại di động hằng tháng giảm giá = $5.75 hay $13.75**
 • Giảm giá dịch vụ kết nối = lên đến $ 39
 • Giảm giá chuyển đổi dịch vụ = lên đến $ 39
 • Ngoại trừ trả thuế cho công cộng, CPUC's thuế, thuế Liên Bang, Thuế của địa phương, Tiểu Bang 911 thuế liên quan đến dịch vụ điện thoại.
 • Giảm giá trên hai đường dây điện thoại cho người sử dụng máy đánh chữ (TTY) và người Khiếm Thính và Tàn Tật tham gia chương trình Thông tin khiếm Thính). được phép. Người sử dụng TTY phải có quyền truy cập ngay lập tức và liên tục với nó. Nếu Chương trình Viễn thông cho người điếc và khuyết tật đã không cho TTY, một bản sao của giấy chứng nhận y tế cho thấy nhu cầu của người cho một TTY là cần thiết để nhận giảm giá trên đường dây điện thoại nhà thứ hai.
Lifeline liên bang
 • Giảm giá dịch vụ liên bang hàng tháng = lên đến $ 9,25
 • Không giảm giá cho các dịch vụ kết nối hoặc chuyển đổi ***
 • Hạn chế giảm giá hàng tháng hạn cho giới hạn số điện thoại = 2,00 $
 • Để tìm hiểu thêm về các kế hoạch không dây Lifeline liên bang nói chung, đi sang Liên bang Lifeline không dây liên bang ở California.
* Không chiếm tỷ lệ Khu vực dịch vụ mở rộng, cung cấp một hỗ trợ cao hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ.
** Cho điện thoại di động có 501 đến 999 phút, có thể bao gồm lời nhắn nội địa và tin nhắn, giá giảm hàng tháng là $5.75.
** Cho điện thoại di động với chương trình có 1,000 phút, có thể bao gồm lời nhắn nội địa và tin nhắn, giá giảm hàng tháng là $13.75.
*** Có một giảm kết nối dịch vụ hạn chế cho tăng cường tham gia vào chương trình Lifeline.