Các Điều kiện Sử dụng


Cám ơn quý vị đã truy cập vào trang web của chương trình giá bình dân California và xem xét Chính sách Sử dụng của chúng tôi. chương trình giá bình dân California tuân thủ triệt để các Điều kiện Sử dụng và các Chính sách Quyền Riêng tư được lập ra bởi Tiểu Bang California.

Quý vị cũng nên nhận thức được rằng Tiểu Bang này có một chính sách quyền riêng tư, cũng có sẵn trên trang web này. Tiểu Bang muốn quý vị biết được về việc thu thập, sử dụng, an ninh, và truy cập vào những thông tin có thể có được qua cổng thông tin điện tử của Tiểu Bang. Bằng cách truy cập vào trang web, quý vị chấp nhận các chính sách và các thông ước được mô tả trong Thông báo này. Thông báo này bao gồm những chủ đề sau:


"Thông tin cá nhân" là những thông tin về một con người tự nhiên nhận biết hoặc mô tả một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn, tên, số an ninh xã hội, miêu tả hình thể, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, học vấn, tình hình tài chính, bệnh sử hoặc quá trình làm việc của người đó, sẵn sàng để có thể nhận biết được cá nhân cụ thể đó. Một tên miền hoặc địa chỉ Giao thức Internet không được xem là thông tin cá nhân, tuy nhiên, được xem là "thông tin cá nhân được thu thập bằng điện tử".

Theo Bộ luật Chính phủ § 11015.5, "Thông tin cá nhân được thu thập bằng điện tử" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được duy trì bởi một cơ quan nhận biết hoặc mô tả một cá nhân sử dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số an ninh xã hội, miêu tả hình thể, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, học vấn, tình hình tài chính, bệnh sử hoặc quá trình làm việc, mật khẩu, địa chỉ thư điện tử, và những thông tin tiết lộ bất kỳ vị trí hay nhận dạng trên mạng nào, nhưng không bao gồm bất kỳ thông tin nào được người sử dụng đệ trình bằng tay tới một cơ quan chính phủ, cho dù dưới dạng điện tử hay bằng văn bản, và những thông tin về hay liên quan tới các cá nhân là những người sử dụng, làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, bao gồm, nhưng không giới hạn, chủ doanh nghiệp, người quản lý, hoặc những người đứng đầu doanh nghiệp đó.

"Thông tin cá nhân được thu thập bằng điện tử" mà chúng tôi tự động thu thập bao gồm tên miền hoặc địa chỉ Giao thức Internet của quý vị, và thông tin thống kê về những trang web nào mà quý vị truy cập. Nếu quý vị tự nguyện tham gia vào một hoạt động đòi hỏi thông tin cụ thể (ví dụ như hoàn thành một yêu cầu hỗ trợ, cá nhân hóa nội dung trang web, gửi e-mail hoặc tham gia một cuộc điều tra) dữ liệu chi tiết hơn sẽ được thu thập. Nếu quý vị chọn không tham gia vào những hoạt động này, sự lựa chọn của quý vị sẽ không hề ảnh hưởng đến khả năng sử dụng bất kỳ đặc điểm nào khác trên trang web này của quý vị.

Nếu người sử dụng yêu cầu trên trang web này hoặc được tự nguyện bất kỳ loại thông tin cá nhân nào, thì luật pháp nhà nước, bao gồm Đạo luật Thực hành Thông tin 1977, Bộ luật Chính phủ điều 11015.5, và Đạo luật Quyền Riêng tư của liên bang năm 1974 có thể bảo vệ những thông tin đó. Tuy nhiên, những thông tin này có thể là một hồ sơ công cộng khi quý vị cung cấp nó, và có thể là đối tượng điều tra công cộng và bị sao chép nếu không được bảo vệ bởi luật pháp của liên bang hay tiểu bang.

Ngoài ra, các sở và cơ quan của Tiểu Bang California phải tuân thủ triệt để Chính sách Quyền Riêng tư mà cũng có thể truy cập được trên trang web này. Vui lòng xem Bản ghi nhớ 00 – 14 của Sở Quản lý các Dịch vụ Chung, có hiệu lực từ ngày 1/ 1/ 2001.


Trẻ em không đủ điều kiện sử dụng các dịch vụ yêu cầu nộp thông tin cá nhân và chúng tôi yêu cầu rằng các trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi) không nộp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi. Điều này bao gồm việc nộp thông tin cá nhân cho Tiểu Bang như một phần của hồ sơ người sử dụng hoặc hồ sơ cá nhân. Nếu quý vị là trẻ vị thành niên, quý vị có thể sử dụng những dịch vụ này chỉ khi được sử dụng cùng cha mẹ hoặc người bảo trợ của quý vị. Nếu quý vị là trẻ vị thành niên, quý vị nên có sự hướng dẫn từ cha mẹ của mình.

Nếu Tiểu bang quyết định bắt đầu thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em, Tiểu bang sẽ thông báo cho các bậc cha mẹ rằng đây là điều được yêu cầu, công bố những lý do cho việc thu thập này, và công bố mục đích sử dụng thông tin đó. Tiểu bang sẽ hỏi ý kiến đồng ý của cha mẹ trước khi thu thập bất kỳ thông tin nhận diện cá nhân nào. Nếu Tiểu bang thu thập thông tin đó, cha mẹ có thể yêu cầu thông tin về kiểu dữ liệu đang được thu thập, xem thông tin về con của họ và, nếu họ chọn, không cho phép Tiểu bang sử dụng thêm nữa thông tin về con của họ. Tiểu bang sẽ không cung cấp thông tin cá nhân về trẻ em cho các bên thứ ba.


Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ các cá nhân tự nguyện sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi. Việc thu thập thông tin này được yêu cầu để cung cấp các dịch vụ cụ thể, nhưng việc sử dụng những dịch vụ này là tự nguyện.

Nếu quý vị không làm gì trong suốt thời gian truy cập vào trang web, nhưng có xem hoặc tải thông tin về, chúng tôi tự động thu thập và lưu giữ những thông tin sau đây về lần truy cập của quý vị:

  1. Địa chỉ Giao thức Internet và tên miền được sử dụng nhưng không phải là địa chỉ e-mail. Địa chỉ Giao thức Internet là một chỉ số nhận dạng được gán cho nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc trực tiếp cho máy tính của quý vị. Chúng tôi sử dụng Địa chỉ Giao thức Internet để điều hướng lưu lượng Internet cho quý vị và tạo ra số liệu thống kê được sử dụng cho việc quản lý trang web này;
  2. Loại trình duyệt và hệ điều hành mà quý vị đã sử dụng;
  3. Ngày và giờ mà quý vị đã truy cập trang web này;
  4. Các trang web hoặc các dịch vụ mà quý vị đã truy cập tại trang web này;
  5. Trang web mà quý vị đã truy cập trước khi đến với trang web;
  6. Trang web mà quý vị truy cập sau khi rời trang web này;
  7. Nếu quý vị đã tải về một mẫu đơn, mẫu đơn đó đã được tải về.

Thông tin mà chúng tôi tự động thu thập hoặc lưu giữ được sử dụng để cải thiện nội dung các dịch vụ web của chúng tôi và để giúp chúng tôi hiểu được mọi người đang sử dụng các dịch vụ của chúng tôi như thế nào. Thông tin này không nhận dạng cá nhân quý vị và được sử dụng để thu thập số liệu thống kê trang web. Thông tin mà chúng tôi tự động thu thập và lưu giữ trong bản ghi của chúng tôi về lần truy cập của quý vị giúp chúng tôi phân tích trang web của mình để không ngừng cải thiện giá trị của các tài liệu hiện có. Các bản ghi trang web của chúng tôi không nhận diện một khách viếng thăm bằng thông tin cá nhân, và chúng tôi không cố gắng liên kết các trang web khác với các cá nhân duyệt trang web của Tiểu Bang.

Bộ Luật Chính Phủ § 11015.5 (6) cấm tất cả các cơ quan Tiểu Bang phân phát hoặc bán bất kỳ thông tin cá nhân được thu thập bằng điện tử nào như được định nghĩa ở trên, về người sử dụng cho bất kỳ bên thứ 3 nào mà không được sự cho phép của người sử dụng. Tiểu Bang không bán bất kỳ "thông tin cá nhân được thu thập bằng điện tử" nào. Bất kỳ sự phân phát "thông tin cá nhân được thu thập bằng điện tử" nào đều sẽ chỉ dành cho các mục đích mà theo đó nó được cung cấp cho chúng tôi.

Tiểu Bang có thể cung cấp hay phân phát các danh sách và báo cáo thống kê nhất định về thông tin quản lý như được quy định bởi luật pháp, nhưng không có thông tin cá nhân nào được bán hay phân phát và tất cả các quy định bảo vệ pháp lý có liên quan vẫn áp dụng đối với các trang web của Tiểu Bang.


Nếu quý vị chọn đăng ký thông tin với chúng tôi, thì thông tin đó sẽ được truyền đi thông qua những con đường an toàn tới cơ sở dữ liệu của sở chúng tôi. Bất kỳ thông tin riêng tư nào cũng sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích mà theo đó nó đã được cung cấp và sẽ không được chia sẻ với bên nào trừ khi được pháp luật quy định. Vui lòng xem Chính sách Quyền Riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin.


Bất kỳ thông tin nào quý vị cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được chia sẻ với các bên liên quan đến trường hợp của quý vị khi cần thiết. Thông tin quý vị cung cấp có thể được bao gồm cùng thông tin của các khách hàng khác sẽ được sử dụng để báo cáo thống kê, hướng về dữ liệu, và/hoặc các hành động điều tra. Ví dụ, chúng tôi có thể cần lưu giữ thông tin mà trở thành một phần trong của hành động bắt buộc thực thi hoặc vụ khiếu nại của người tiêu dùng trong một khoảng thời gian sau ngày kết thúc vụ việc đó.

Nếu quý vị cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến một vấn đề không thuộc quyền thực thi pháp lý theo luật định của chúng tôi, thì chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý vị tới cơ quan địa phương, Tiểu Bang, hoặc Liên Bang phù hợp thay cho quý vị.


Nếu trong suốt thời gian quý vị truy cập trang web của Tiểu Bang, quý vị tham gia vào một cuộc điều tra hoặc gửi một e-mail, những thông tin bổ sung sau đây sẽ được thu thập:

  1. Địa chỉ e-mail và nội dung của e-mail đó; và
  2. Thông tin tự nguyện trả lời cuộc điều tra này.

Thông tin được thu thập không giới hạn ở các ký tự văn bản và có thể bao gồm các định dạng âm thanh, hình ảnh, và thông tin đồ họa mà quý vị gửi cho chúng tôi.

Thông tin này được lưu trữ giữ theo Bộ Luật Chính Phủ § 11015.5.


Quý vị có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, như trong e-mail với một nhận xét hoặc một câu hỏi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho quý vị hoặc để trả lời yêu cầu của quý vị. Đôi khi chúng tôi chuyển tiếp e-mail của quý vị tới các nhân viên Tiểu Bang khác có khả năng giúp quý vị tốt hơn, và những nhân viên này có thể làm việc trong một cơ quan khác của Tiểu Bang. Ngoại trừ đối với các cuộc điều tra thi hành pháp luật hợp pháp hoặc được yêu cầu bởi luật pháp, chúng tôi không chia sẻ e-mail của mình với bất kỳ các tổ chức nào khác.

Chúng tôi sử dụng e-mail của quý vị để trả lời một cách phù hợp. Điều này có thể để trả lời quý vị, để giải quyết các vấn đề quý vị nhận thấy, để cải thiện hơn nữa trang web của chúng tôi, hoặc để chuyển tiếp e-mail này tới cơ quan khác để tiến hành hoạt động phù hợp.


Nếu quý vị đặt hàng với chúng tôi, chúng tôi yêu cầu thông tin từ người sử dụng trên đơn đặt hàng của chúng tôi. Người sử dụng phải cung cấp thông tin liên hệ (như tên và địa chỉ giao hàng) và thông tin tài chính (như số thẻ tín dụng, ngày hết hạn). Thông tin này được sử dụng để gửi hóa đơn và thực hiện yêu cầu/đơn đặt hàng của quý khách. Nếu chúng tôi gặp rắc rối trong xử lý một đơn hàng, thông tin liên hệ này được sử dụng để liên lạc với quý vị.


Tại Tiểu Bang California, có luật pháp đảm bảo rằng chính phủ rất công khai và công chúng có quyền truy cập các hồ sơ và thông tin phù hợp do chính quyền Tiểu Bang sở hữu. Đồng thời, có những ngoại lệ đối với quyền truy cập các hồ sơ công cộng của công chúng. Những ngoại lệ này phục vụ các nhu cầu khác nhau bao gồm duy trì quyền riêng tư của các cá nhân. Cả luật pháp Tiểu Bang và Liên Bang đều đưa ra những ngoại lệ.

Tất cả thông tin được thu thập tại trang web đều trở thành hồ sơ công cộng có thể sẽ được điều tra và sao chép bởi công chúng, trừ khi có sự miễn trừ về pháp luật. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Chính sách Sử dụng và Đạo luật Hồ sơ Công, Đạo luật Thực hành Thông tin hoặc luật khác chi phối việc tiết lộ hồ sơ, Đạo luật Hồ sơ Công, Đạo luật Thực hành Thông tin hoặc luật hiện hành khác sẽ kiểm soát.


Theo Bộ Luật Chính Phủ § 11015.5, nếu quý vị lựa chọn, quý vị có thể có bất cứ thông tin cá nhân nào được thu thập về quý vị mà đã bị loại bỏ không được sử dụng lại hoặc phân phát, với điều kiện là kịp thời liên hệ với chúng tôi.


Cookies là các tệp tin văn bản đơn giản được lưu giữ trên máy tính của quý vị bằng trình duyệt web của quý vị. Cổng thông tin chính của Tiểu Bang không sử dụng các cookies để duy trì tình trạng cá nhân hóa, tuy nhiên một số ứng dụng của sở thì có thể.

Tiểu Bang cố gắng tránh sử dụng các cookies. Khi cần phải duy trì chức năng của một ứng dụng, khác với việc sử dụng các cookies thông thường, Tiểu Bang chỉ sử dụng các cookies trong thời gian quý vị truy cập các ứng dụng tương tác của chúng tôi.

Các Cookies được tạo ra trên máy tính của quý vị bằng cách sử dụng trang web này không có "thông tin cá nhân" và không làm hại đến quyền riêng tư và an ninh của quý vị. Chúng tôi chỉ sử dụng tính năng Cookies để lưu giữ một thẻ nhận diện được tạo ra ngẫu nhiên trên máy tính của quý vị. Quý vị có thể từ chối cookie hoặc xóa tệp tin cookie khỏi máy tính của quý vị bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp sẵn có phổ biến nào. Tuy nhiên, nếu quý vị tắt lựa chọn cookie của mình, quý vị sẽ không thể truy cập một số tính năng trong các ứng dụng tương tác của chúng tôi.


Là nhà phát triển và quản lý trang web này, Tiểu Bang đã thực hiện một số bước để bảo vệ tính toàn vẹn của cơ sở hạ tầng tin học và viễn thông, bao gồm nhưng không giới hạn, xác nhận, giám sát, kiểm tra, và mã hóa. Các biện pháp bảo mật đã được tích hợp vào việc thiết kế, thực hiện và các hoạt động hàng ngày của toàn bộ môi trường vận hành của Tiểu Bang như một phần trong việc không ngừng cam kết quản lý rủi do của Tiểu Bang. Không nên hiểu những thông tin này bằng bất kỳ cách nào khi tư vấn kinh doanh, pháp lý hoặc các vấn đề khác, hoặc bảo đảm là bằng chứng thất bại, sự bảo mật thông tin được cung cấp qua trang web được hỗ trợ của Tiểu Bang. Các tiêu chuẩn kỹ thuật kiểm soát bảo mật được thực thi bởi Phòng Công Nghệ Thông Tin.


Trang web của chúng tôi liên kết với các trang web khác mà chúng tôi cảm thấy có ích cho quý vị và có thể cung cấp các dịch vụ. Khi quý vị liên kết với trang web khác, quý vị không còn ở trên trang web của chúng tôi và phụ thuộc vào chính sách quyền riêng tư của trang web mới.

Trang web này và thông tin trên đó được cung cấp như là một dịch vụ công cộng của Tiểu Bang California. Hệ thống này được giám sát để đảm bảo vận hành đúng đắn, xác nhận sự hoạt động của các tính năng bảo mật có thể áp dụng, và các mục đích có thể so sánh. Bất cứ ai sử dụng hệ thống này đều phải chấp thuận sự giám sát đó. Những nỗ lực chỉnh sửa trái phép bất kỳ thông tin nào được lưu giữ trên hệ thống này, nhằm hủy hoại hoặc phá hỏng các tính năng bảo mật hoặc sử dụng hệ thống này cho mục đích khác với những mục đích đã định đều bị nghiêm cấm và có thể bị truy tố hình sự.


Tiểu Bang cố gắng duy trì tính chính xác cao nhất của nội dung trên trang web của mình. Bất kỳ lỗi, hoặc thiếu sót nào đều nên được báo cáo để kiểm tra.

Tiểu Bang không tuyên bố, hứa hẹn hay bảo đảm về tính chính xác tuyệt đối, sự hoàn thiện, hoặc đầy đủ về nội dung của trang web này và hoàn toàn không có trách nhiệm đối với các lỗi và thiếu sót về nội dung của trang web này. Không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, được ngụ ý, diễn đạt hay quy định theo luật, bao gồm nhưng không giới hạn sự bảo đảm không xâm phạm đến quyền, quyền lợi, quyền sở hữu, khả năng bán được, sự phù hợp của bên thứ 3 vì một mục đích cụ thể và không có virus máy tính, được đưa ra đối với các nội dung của trang web hoặc các siêu liên kết của nó tới các nguồn Internet khác. Việc tham chiếu trong trang web này đối với bất kỳ sản phẩm thương mại, các quá trình, hoặc dịch vụ cụ thể nào, hoặc sử dụng bất kỳ tên thương mại, tên hãng, tên công ty nào đều nhằm thông tin và tiện lợi của công chúng, và không tạo nên sự xác nhận, đề nghị, hoặc ủng hộ của Tiểu Bang California, hoặc các nhân viên hay đại diện của họ.

Chính sách Sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo.


Nói chung, thông tin được trình bày trên trang web này, trừ khi được nêu rõ khác, được xem là thuộc về công chúng. Có thể được phân phát hoặc sao chép với sự cho phép của luật pháp. Tuy nhiên, Tiểu Bang tận dụng các dữ liệu có bản quyền (ví dụ như các tấm ảnh) mà có thể yêu cầu sự cho phép khác trước khi quý vị sử dụng. Hơn nữa, nhãn hiệu riêng của trang web này và các con dấu và nhãn chính thức khác nhau có thể không được sử dụng mà không có sự cho phép của Tiểu Bang. Để sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang web này mà không phải do Tiểu Bang sở hữu hay tạo ra, quý vị phải xin phép trực tiếp từ các nguồn sở hữu (hay nắm giữ). Tiểu Bang sẽ có quyền sử dụng không giới hạn cho bất kỳ mục đích nào, hoàn toàn miễn phí, tất cả các thông tin được đăng ký qua trang web này ngoại trừ những thông tin đăng ký theo hợp đồng pháp lý riêng. Tiểu Bang sẽ toàn quyền sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, bất kỳ ý tưởng, khái niệm, hoặc kỹ thuật nào có trong thông tin được cung cấp thông qua trang web này.