Patakaran sa Privacy


Alisunod sa seksiyon na 11019.9 ng Kodigo ng Gobyerno, ang lahat ng mga sangay at ahensiya ng Estado ng California ay dapat magpanukala at magpanatili ng isang pampermanenteng patakarang sa paglilihim, alinsunod ng Batas sa Gawi sa Impormasyon ng 1977 ( Civil Code section 1798 et seq.), kabilang ang, ngunit hindi naman kailangang limitado sa, sumusunod na prinsipyo:

  • (a) Impormasyong nagpapakilala ng personal na maaaring makuha lamang sa pamamagitan ng mga legal na paraan.
  • (b) Ang mga layuning ang mga data na magpapakilala sa pagkatao'y makakakalap ay babanggitin sa o bago sa panahon ng pangangalap, at ang anumang kasunod na paggamit sa data ay maililimita sa at alinsunod sa pagkatupad sa mga layuning dating nabanggit.
  • (c) Ang mga personal na data ay hindi maaaring ibunyag, makukuha, o kaya naman ay gamitin para sa isang layuning iba sa mga nabanggit, maliban kung may kapahintulutan ang may-ari ng data o tulad ng ipinag-uutos ng batas o tuntunin.
  • (d) Ang mga personal na data ay naugnay sa layunin kung bakit ito kailangan.
  • (e) Ang pangkalahatang pamamaraan na nangangalaga ng personal na data laban sa pagkawala, di pinapahintulutang pagkuha, gamit, pagkakabago, o pagbubunyag ang ipapakita, maliban kung ilalagay sa alanganin ng pagbubunyag ng pangkalahatang pamamaraan ang tunay na layunin ng ahensiya o layunin ng pagpapatupad ng batas.

Dapat isakatuparan ng bawat sangay ang patakaran sa paglilihim sa pamamagitan ng:

  • Paglalaan kung aling tungkulin sa sangay o ahensiya ang may pananagutan sa pagsasagawa ng at pagsang-ayon sa patakarang ng paglilihim na ito;
  • Lantarang pagpaskil ng patakaran sa mga opisina at sa kanyang website sa internet, kung meron man;
  • Pamamahagi ng patakaran sa bawat isa sa kanyang mga empleyado at kontratista na makakakuha ng personal data;
  • Pagsunod sa Information Practices Act (Civil Code Section 1798 et seq.); sa Public Records Act (Government Code Section 6250 et seq.); Government Code Section 11015.5, at sa lahat ng mga ibang batas na may kinalaman sa paglilihim ng impormasyon;
  • Paggamit ng naaangkop na pamamaraan upang matagumpay na isakatuparan at panindigan sa patakaran ng paglilihim na ito.