Ajax-loader-whitebg
Skip Navigation
image

Ang Pagsuri ng Iyong Pagkakakilanlan

Sinusuri ng Programa California Lifeline ang mga personal na identipikasyon (PI) na isinusumite ng mga aplikante at mga kalahok sa California LifeLine Adminstrator upang malaman kung ang (PI) impormasyon na isinumite ay tutugma sa pagkakakilanlan ng isang tao. Ang mga indibidwal ay maaaring parusahan sa pag bibigay ng pekeng impormasyon sa kanilang mga aplikasyon o renewal form upang makuha ang mga diskwento.

Kapag ang California Lifeline Administrator ay hindi mapatunayan ang (PI) impormasyon na isinumite, ang Programa California LifeLine ay nangangailangan ng mga aplikante o kalahok na magsumite ng adisyunal na impormasyon tulad ng ID Authentication form at isang kopya sa isa o higit pa na uri ng mga dokumentong pagkakakilanlan.

Ang mga mamimili ay dapat mag sumite sa California LifeLine Administrator ng parehong nakumpleto at nilagdaang ID Authentication Form at ang KOPYA ng dokumentasyon ng pagkakakilanlan sa takdang petsa na isinaad sa form.

Ang dokumentong identipikasyon ay kailangan ng litrato na tumutugma sa dalawang personal na impormasyon (e.g., pangalan, service address, araw ng kapanganakan, at huling apat na numero ng social security number), na ibinigay na ng kalahok sa California Lifeline Administrator, at dapat kasalukuyang malinaw, at isa sa mga uri ng mga dokumentong identipikasyon na nakalista sa baba.

Ang katanggap-tanggap ng mga uri ng mga dokumentong pagkakakilanlan ay:

 • U.S. Lisensya ng Pagmamaneho
 • Sertipiko ng U.S. Pagkamamamayan
 • Sertipiko ng Naturalization o Pagkamamamayan
 • U.S. Pasaporte/U.S. Lupain Pasaporte
 • Dayuhang Pasaporte
 • Identipikasyon ng Gobyerno ng US, militar, estado, o pang Tribu, kasama ang petsa ng kapanganakan, at/o numero ng social security at/o identipikasyon pang Tribu
 • US Military ID cards (aktibo o reserve duty, umaasa ng isang miyembro ng militar, nagretiro na miyembro, pinalabas mula sa serbisyo, / relihiyon tauhan medikal)
 • Karaniwang Access Kard (kapag lamang itinalagang bilang Active Military o Active Reserve o Active Napiling Reserve)
 • Dokumentasyon ng Military discharge, kung saan kabilang ang mga petsa ng kapanganakan at / o Numero ng Social Security at / o Tribal ID
 • Northern Mariana kard
 • Kard ng Permanenteng Residente
 • Kard ng Permanenteng Dayuhang Residente
 • Permanenteng Residente Re-Entry Permit
 • Kard ng Temporaryang Residenteng Pagkakakilanlan
 • Kard ng Awtorisasyon sa Trabaho
 • Kard ng Konsulado ng Mexico (2006, 2014, 2015, at mga bagong bersyon)


Ang California LifeLine Administrator ay dapat mapatunayan ng wasto ang pagkakakilanlan ng aplikante o ng kalahok. Kung ang aplikante o kalahok ay bumagsak sa ID Check, ang California Lifeline Administrator ay HINDI aaprubahan ang enrollment sa Programa.

Mangyaring tandaan na ang tanging identipikasyon na inisyu ng isang opisyal na ahensiya ng pamahalaan ang pinahihintulutan ng California Lifeline Administrator (maliban sa ID ng militar at ID pang Tribu).

Ang mga uri na dokumento ng identipikasyon na inisyu ng anumang ahensiya ng pamahalaan o entity na maaaring hindi tanggapin ay ang mga sumusunod:

 • ID ng bilangguan
 • ID ng empleado
 • ID sa eskuwelahan


Tatanggihan ng California Lifeline Administrator ang partisipasyon sa programa kung hindi pumasa ang kalahok sa ID Check. Maaari hindi pumasa ang kalahok sa ID Check dahil sa mga sumusunod na dahilan:

 1. hindi mapatunayan ang identipikasyon ng kalahok gamit ang impormasyon na ibinigay ng California Lifeline Administrator;
 2. ang dokumentong identipikasyon ay hindi tumutugma sa kalahok;
 3. ang dokumentong identipikasyon na isinumite ng kalahok ay hindi kasama sa lista ng mga dokumento na tinatanggap; at
 4. ang California Lifeline Administrator ay walang ebidenysa na natanggap ang inyong ID Authentication Form at ang dokumentong identipikasyon


Ang California Lifeline Administrator ay magpapadala ng desisyon ng eligibidad nito sa aplikante o kalahok.


ISANG LAMANG CALIFORNIA LIFELINE DISKWENTO SERBISYO ANG PINAPAYAGAN KADA SAMBAHAYAN

Mahalagang tandaan na isa lamang California LifeLine diskwentong serbisyo ang pinapayagan kada sambahayan. Ang California Lifeline diskuwento ay maaari lamang para sa pangunahing paninirahan ng indibidwal. Ang isang indibidwal ay maaari lamang magkaroon ng isa sa mga pangunahing paninirahan.

Ang bawat sambahayan ay dapat mamili sa alinman sa isang telepono sa bahay o sa isang cell phone upang makuha ang diskwento, ngunit hindi dapat pareho. Ang sambahayan ay hindi maaring makakuha ng diskwento galing sa iba’t ibang kumpanya ng telepono. Ang sambahayan na hindi sumunod sa isang diskwento serbisyo bawat sambahayan ay mawawalan ng kanilang diskwento, at maaring usigin ng gobyerno ng U.S. Ang pagtanggap ng maramihang diskwento sa serbisyo ng telepono ay lumalabag sa patakaran ng programa.

Ang mga parusa sa paglabag sa patakaran ng California LifeLine Program maaring isama ang pagkakulong, pagwala ng diskwento, multa ng salapi, at pagbabawal sa pagsali sa California LifeLine Program. Ang California LifeLine Program ay maari din humingi ng pagbabayad sa mga diskwentong hindi dapat natanggap galing sa programa.